OE

۷

۱ ۲

SS

QR

SE

FNRI CN ۳۹

رد دود اد

اد مد KECE‏

E N 3 TIE RETRY peep EEE

او ونو

TY

اولقددر ( مقيدة الجار ) خاى مجمه الله معظمة الليار وزننده حریه اطلاق او لنورکه‌جاریه مقابلیدر باش اور ئوسیلقید اولفش دېکدر بعض امهانده و ترکییده ا جار کله‌سی ای مهمله ايله والرة لفظی حانك کسرله مقیددر حرة قاره‌طاشلغه دشکلم جار مین اورب ورای بر دعك اولور وبعض امه بوکه موافق و قول آتی وی مویددر ( نو مقیده ) معظمه وزنده عقر باره اطلاق اولنور لسان العرده واصول. ساره‌ده بنو مقيدة الجار عنوائیله مر‌سوم اواغله قاموس تسعررده سقط واقعدر واقعا فره سای عفرب معدنی اولدبتی بی ربدر ( القید ) قافك کسمریله مقدار معناسته‌در فحلدده وواو اله لغت

اولدینی ذکر اولندی .

تم املد الاول من ترجه القاموس ف المطبعة الحرية و يليه الد المانی ان شاء اه ای

سے

ON

ةل طورر ( قيد الاسستان ).دیش اتلره اطلاق اوور ( قید الفرس ) دو نك بو ننه محصوص برکونه غادر که آ نك و قاغوسی شکانده پاصیاور 0 «قیید الا واد ( وکر ك انه اط لاق او لنور وکر کلکی سبمله وحوشه شوب کتدن آلیقودینی احون و فید مقدار معناسنه در قاد دی بومعنابه در لکن واو به ده قافث کسیر لله شید ایلش‌یدی شال مایینه قید قوس وقادها ای مقدارها وقيد مصدر اولور باغاق ومهولا غلفق معناسنه در بقال يد ارحل "على ناه احهول فیدا ععی فيد ( القید ) معظم وزننده تقیبددن اسم ءکاندر ۲ نك ایافلرنده و فاغی اوریشق بره دنور که وفاغیلق تر اوللور و نسوانك اافلرنده خننال ره جك بره اطلاق اولنور ومقید اسم مفعول اولور بلفش دوه‌به وسار نسته به دنور ی مقاید کلور و شول موضعه د ینور که 1 ار کلف دوهی بند ادوب ES‏ يد ورد ادرل-( آشید) کس وزشده شول اناه وحیوانه دیتورکه کندیسنی اعلق مراد ایلدکده مسکشلك ابلیوب مساهله ایلیه بعنی رام اوله قال هو فید وهو من ساهات اذا قدنه وانقولی اذا قدئه که سی قیادندن وهم ایلشدر فاینظر ( القیاد ) کتاب وزننده شول اه دنورکه ۲ نکله دوه وسار دواب نند اولنور ( التقیید ) تفعیل وزننده وقاعی‌به اورمق وننده حکمك معناسته در بو مناسبتله منع معناسته استعمال او لندی ومنه اطدیث [ فیدالا مان الفتك ] ای ان الاعان عنم من الفتك بالومن كا عنم ذا العیث من الفساد يعنى مومنك اعانی پرمژمی غيلة قتل ابلسنه مانع اولور نته که امان عن اصل مومن اولان فاده شرو عدن مانم اولور وقید اد معناشنه استعمال او لنورکه افیونله برآدی بندو تطبر ایلکدن عبار ندر وقي دالکتاب ياز و به نقطه و حرکه و ضعیله ضبط ال کدن عبارئدرکه التپاسه مانع الور تقال قید الکتاب اذا اشکله مزج د رکه نقیید مذ کور حادندر سلفده بعض اشکال والتاسدن تاشی اخمراع او غشدر از اعم ترت عمان رضی اله عنه فته سنه سبب اولمددر زرا مصره ارسال ایلدکلری د ن او بک الصدشك دنده اولان منشورنده فاقباوه که سنی فاقتلوه عنوایله رآ اطلری اساس فته اولدی و بورسیه اکا اام واعر اب ونقیید و تشدید

مقو له سی علا ما له م ای جاج ظاله نسست غیروافعدر زرا د امبریتهمحی آوژره ق عر یی اوج کسه وضع ایلدی اولامر ام بن مره وضع صور حروف اپلدی یبا اسل وصل وفصل الله ترکیب کات ایلدی "الا عام بن خدره اعام وقط وشده ومد وجزم امثالی اشکال ترئیب ایلدی واو الاسودالدئیی اندن تیم ایلدی نمی ( شید ) تفعیلدن قیدت که سات که مدر مطارعی وزننده در دوه رع دن شور اوتلنی حوق بر ارضك ١ع‏ در ر دوء‌لری قید اندر اولديغڪون تسمړه

1

۱ ۱۳۷۰

ق الاصل مصدردر ال طلب القو د من القاتل ای القصاص ووقیاده معناسندن ا متصمرفدر مقصوص مر وطا قیاده او لند.می‌ملا حظد سیلهدر وقود مصدراولور انان وحیوانك آرقه‌می اوزون اولق معناسنه بقال قود الرحل والفرس قودا من الباب الراب اذا صار ظهر ه طو بل کذلاف توق اوزون اوق معناسنه در قال ۱ قود ال جل اذا صار عنقه طویلا اقود ونلردن صفتدر (الةوداء) جراء وزننده بك وکست نيه ل۶ی يلاه و کر وهه و صف او لور شال یه و داء ای اة ) القواد ) کعان و زنسده حر EA:‏ روه دور انب معتاستهة ود ) ز بر وز ننده استاس دتدر اجر ۷ قو بد ررحل معر وفدر ) القايدة ( خاعده وراه 1 دوز ته اوز الوب دوسفش هه اطلاق اولنور قال اكه قادة اى مثدة على الارض ( القهد ) مهد وزننده نق اللون اولان يعنى رنكى خالص وصافی اولوب شاية عش و کذورندن با کیره اولان شه داور قال شی دهد ای النق اللون ولوی کدر تلو اض اولان شدته در شک رتك دد کاری وز او له <قدر قال شیٴ فهد ای ایض ا#کدر ور جنس فيو به دنو رکه لو ننه و ص اللق غالب وفولقلری خرده اولور عل قول وی قوم الله وحهر۰-ی بجی اولور که از طر فنه عصو ص در جی نهاد کلور قافتا کم وعل رای لو ننوز سل اولات يوه دنوږک حومار عر اولور الا کب الوحه م ار 2 بای اوزره خطادر صواب اولان الا کیاف اولقدر فاله وفهده صغن کیکنت تاور دنه دور حو ذر کی و حذفی مه رز حای مه مله وذال حمدنك

ا روع سياه وخرده یو نلره دور بوزاده سا ساره لفات او لفیه وقصه قویرقلی قیونه دینور روم ایلی قو نار یکی وکوجك جثه او اطیف ومطبوع اولان صغره دینور و طومورجق ترکسه وزرینه دینور وقهد مصدر اولور بکیه. دوشفیوب آد.عی صفیر صفیر ادق ور عكت هعناسنه قال قهد ف دته فهدا من الباب اثثالث اذا قارب فى خطوهء وم نبسط ( فهد ) فعتینلر بر موضع آدیدر ( فهاد ) کتاب وزنشده پرموضع آدیدر ( قهید ) زبیر وزننده ان مطر ف‌در که غفار قله سند ندر اتحایدن اوسی حتاف فیه در ۱ القهمد ( حعفر وزننده فر ومایه ودل حسپس او لان تخود دنور وزشت و ند حهره کسیه دور قول لا ره فانه فهمد ای :ثم الاصل دی“ وکذا ذه الوحه ( القید ) صید وزننده معلو ندر که وقاغیه دنور جیی اقیاد وقیود کلور و طوتساغك قولارنی آرقه‌سندن حکوب باغلدقلری باغه دنو رو مر اغاجلرنی بری برینه ضم الك اجون جکوب‌صاردفلری ضار ق هده اطلاق او لاور وقید بنو تغلب قمله‌سنده بزفرسك ا«عیدر وقید السیف ۱ 2 باغلر نك دبلرنده اولان اوزون باغدن عبار ندرک آنی کوحك بکره شکلنذه

Ca. سوه زود‎ cma.

۱ 3 ۱۳۹۹ م رکوزار در ونکده دردنه نعش دیرار فرقدان اول جله‌دندر ایلروسنده اولور | بیغلری ناظره نسدت برذراع مقدار در ونلرك وراسنده ایی خق کوکب دی و ار در و بناندن پرسی حدی دید کاری ک وکبدر که نانك ما یتنده در ایک دیکر ک و کب خفیلردر مولفه کوره وکه ملاعتی یوقدر ای ( الاقادة.) افاده وزشده دمك اجون برآدمك دکنه آت‌و رمك معناسنه‌در قال اقاده خیلا اذا اعطاه لیسقود بوراده متاسب اولان فرسا دعك ایدی وقصاص ايلك معناسنه‌د رکه "قات مقتول مق نلنده قعل ایلکدن عبارندر قود ] یدن مأخوذ در قال اقاد القائل لقتیل اذا تله به ویغمور فراوان او لوب هرطر فه شامل اولق معناسنه مستعملدر قیادندن مأخوذدر بقال اقاد الغیث اذا انسع وسبق ونقدم ايلك معناسته مستعملدر يقال

اقاد فلان اذا تدم ( القود ) منتر وزننده کنندوسیله‌طوارد يمك ولار مقوله‌سنه دنور (القیاد) قافك کم یله ( والقادة ) مك کنس له که اصلى مقوده در وذلرده مقود معناستنه‌در وع بلر فلان آدمه زمام اختبارق تسلهله | کا کلی رام ومنقاد او دی دبخكت برده اعطاه مقادنه درز ( المَو ود ) صبور وزنده ( والقید ) میت وزد ( والاقود ) اجر وزنده بدکه کلوب صاحنه بغایت رام ومنقاد اولان حیوانه دیور بقال فرس ویعبر وود وقید واقودای ذلول منقاد واقود بیوف خت وشدد اولان آدمه اطلاق اولنور بدیلن دابه ایی طرفه التفات ایده‌مدیی کی بیوی شدد اولان کسنه‌ده ایی طرفه سپولتله التفات ایده‌من اساسده ویون اوزون‌کسه اله مفسر‌در که بنه مجاز در وقود زاد وطعامه‌خیل اولان‌کسیه اطلاق اوور زیرا ثم اولان کسه طعام | کل‌ابدر کن ایکی طرفنه التفات ابر شاید ہراشا کوزوب دعوب ابلك افتضا ابدر دو شال رجل اقودای يل على الزاد و افود

بك اوزون طاغه اطلاق اولنور وشول کسیه اطلاق او لور که بر سنه به توحه و اقبال ایلسه دکه حالله آ ندن متصرفق اولیه معتاي ساشدن ماأخوذ در قال هو اقودای اذا اقبل على شی" ۸ يكد نضرف عنه ( القاد ) ميك فعیله اسم مکاندر | اصیل مقود ادى بده جك مکانه دنور بو معنادندر که ع بلر فلان ننه ی یافلان کسدی صاعغ‌طر فه آ لدم د حار ده حعلته مقادالهر درار زرا طایة می کروی صاع طر وندن بدیلوب حکیلور ( ومقاد ) صمان. براننده بر طاغكت آد بدر (القیادد) قافڭ يله کوده سی اوزون اولان دیشی م رکبلره وساتر حیوانلره‌اطلاق اولنور قیدود مقر ددر قال اتان قیدود وفرس قیدود ای طویل ( القید ) قافك کسرله ) والقاد ) قاب وزننده قدر ومقدار معناسنه‌در تقول شتا وينه قید رڅ وقاد رخ ای قذّره ( المقود ( معطم و زننده ودی بك اوز ون طاغه اطلاق اولنور (القود ) وھ قصاص ععتاسنه امد ر که قاتل مقتول مقاپشده قتل ایلکدن عبارئذر ۳ ارت تا روم هس وی خی زاب سای ناس تسا سس سس سس ستا

ان تسس ae rT‏ ۱۶ دابه ی اوکندن حکمك معناسنه د رکه ندمك تعییر اولور سوق مقابلیدر شال‌قاد از الداية شود و دا وقيادة ومقادة وفيدودة وشوادا اذا شقبض‌سافها وقو دمصدردن / منقول ام جنس اولور ربوك آتلره اطلاق اول نور داك ثسانلرندن اوق | ١‏ حییله على قول مرکوب اولیوب ولارژ له بدیلن آ تلرء اطلاق اولنور که بالفعل ۱ اولور قال مر‌نا قود من اثلیل ای جاعه اوهی ال تقاذ عقاود هاولا رکب | وقود کذلك مضدر اولور اون صو الله باخود سار شی" ابله طح اولذوب طوت ‏ طوب بومقلفق معناسنه يقال قيد الدفیق على بناء الجهول قودا اذا طح وتکتل وتکت ب ( الافتداد ( افتعال وز نده بود داهی دمكث معناسننه در وداه مدقناد اولوب دکه لك معناسته‌در قال اقتادت الدانه فاقتادت وانقادت ( التقوند ) فعیل وزننده ودی دمكث معنا ند در لکن تکشری متضعندر قال قو دالداب ق قاد ھا ) ود ( مقول وزننده ) والمقوود ( اصیل او زره بدکه کان دانه به دنور تقال دابة مقود ومقود ) الانقياد ) انفعال وز اده دا دک قبول ايلك معناسنه‌در که بدك وید که كلك عبر اولنور قال قاد الدابة فاقادت ‏ وبر آدم.م رکشاات ابلیوپ‌رام ومطيع اولغله خضوع ولواضع وسرفر و اباك‌معناسته مسته‌ملدر بقال انقادله الر جلاذا خضع وذل وبول واضم وکشاده اولق هعناسته | مستعملدر تقول القادلى الطریق اذا وطح ( القاید ) عاد وزننده دابهیی دی اده دتو که ند ی ت#بمر او لنور ی قود کلور رکع وزننده وفواد کاور ۱ زوار وزنده وقاده و شادة ور ده ناسکی وحاوشه ویزونکه قاند اطلاقی و معنادندر وقاند الیل طاغك بروننه اطلاق او رک بر طرفه طوغری" حقان ستیوری اوحندن عبارندر ومطلقا اوزون اوزادی ارضه ور وزننه طوغر‌ی اوزون اوزادی حکلمش طاغه اطلاق اولنور واکن ترلاسنده اولان حرقلرك اك | | یو کنه اطلاق اولنورسانراری کوچ که رم وقاد قطب شال سمتنده بنات نعش صغری تعبیر اولان بدی کوکبك اولنه دیتورکه کواک مز وره‌نك آخری اولهجقدر | | زرا تعداد اولندقده آخرندن بد اوانور کو با که کواکب سارهنك قانددروایکهیسته | عناق در وآنك پر جاننده اولانه قاند صغیز ورد عناق در وآ نك سیتزده اولائه صیدق دنور که باتك وس طنده برخ کوکبدر سهی دیدکری وکوک | او له حقدر که ضرب مثلذر اننکله حدت رهم امخان او لور واه رت نه حور

و ا سای دا ا

دبرار معلوم اول که اشبو بای نعش صغری نات نعش کنری ددکلری صورت در وکری وب شال جوا نده دب اکری صورنده ع سکوز دی کو کب رکه بدیکر تعبیر اوشور در ر دة رود شش ذبرر میج الشکل او لدیغعجون واوزرنده اولان 1 او ج کو که بات دبرر کذاكت صری دی طّبت حو ار نده دب اصغر صو زر ننده

ی ی نی ات زا و n e‏

YS‏ بر بل مقمعد وهو من تکاجه مهد ولایلن لك و لاینقاد وفار تساک وقر ی یود واشاغیسی سلو 3 اولان کسیه به دنور قال رحل مقمعد اذا کان قد عظم اعلا 1 و اسز اسفلد ۱ القمهد ( حه‌فر وزنده سول کسیه دیور که اا ثم الاصل وفر ومابه او لدینی ا بد هره وزشت لھا او له قال رحتل خهد

7 ثم الاصل القیخ الوجه ( القمهد ) قنفذ وزشده اولدینی برندن اصلا

۱ آر لیوب دایی ی 0 کته دبور شال هو دهد ای 5 م لابر ح (الاخهداد )

افشعر ار وز ده باشی وقری قالدر مق معناسته در قال ۷ ار جلى وغیره اذا دقع EE‏ وربرده مة م اولق معتایب ند در يقال اذعد اكان اذا اقام وفوش ”می یاور بسیی قاو کی دج درر شکلنده حرکت واضطرب ایلك معناسنه در يقال اههد الفرخ اقهداد اوهوشبه الارتعاد فيه اذا زق ( القند ) قافك فحی ونولك سكول ( والقندة ) هایله ( والقنددد ) صندد وزننده شكر قامشنك عصاره سندن جمد اولان عسله یعنی شيره به دینور مراد کالیله اصلاح اولغامش شکر اوله <قدر وقند لفظی معربدر یعنی کند فارسی معربیدر اصل شکرل انواعی و دن معمول اولور شکره نست قند صان یاغه نسنت کره یاعی مز له‌سنده در و ها باه نده اخص در و قند ید صکر هدن متصمر‌قدر وقندد عن زعفرایی دید کلری دار و به دنور ورس کی و با ده به دنور جر ک ی عل قول سول اوز وم شیر ه سنه دنور کد انه طبه متعلد ق مض نسنه ار ا قار شدر لش اوله قول سقا تا قند بدا ی ا | اوهو عصیر حعل فيه افو اء " م فتق وفندید عنبره وکافوره ومسکه دور وروع طبه دنور ر كەز عفر اله معمول دبع ۳ ز عفر اندر وفندد برآدمك کی حال وشاته دینورکرك یك وکر بذ اولسون ج قنادید کلون ومنه بقال

چا» بالا على فنادیده ای على وحهه ( القندد ) زیرج وزننده بور برآدمك حال وشانه دنور شال ماقند بده و قندده ای حاله ) القند ( معظم‌ور ننده ) والقدود)

|| ( والقندی) مك یله که اصلى مقندد ایدی قند مذ کور اله معمول اولان شید دور يقال سو تا مقند و مقئو د و مقندی اذا کان معمولا باد ( القندأو (

افك ۸ اب هزه ده ذ کر اولندی ( سر فند ) راء باننده مسومدر (قناد) اب وزننده واسط شر‌قیسنده برموضعدر ( قند ) قافك کر له عداږندن عدن سعيدك جدى اسیذر ( قندة الرقاع ) قافك أحيله برنوع خر ما اسمیدر ( القند ) قافكت ضعیله خصیدیه دنور ظاهر | کند معر يدر قادن شنیه سیدر اعععينك حصه عظی اولغلد او انقندن اله ملقب اولشدر آ القتقد ) قدفذ وزننده وا نذه لهتدر که

0 دیور ( القود )قافك فحی وواوك سکوییله (-والقياد: ) عیاده وزننده

1 _( والقادة ) ميك فعیله ( والقيدودة ) خيدوده وزننده ( والتقواد) ذ کار وزننده

یت س هکره

1 O Eh

قلادء طاقق ا قول فلدت الر 5 ا اذا e‏ ا حتفم تقد الولاة FE‏ 1 معنادندر يقال قلده الوالى الل اذافوضه اليه كاه حمل قلادة ق‌عنقه اصطلاجرده ایدن و ننه طولاعق اله تعر او لور وعلاعت اواق اعون حم‌قر بان كيو ننه پرنسنه 1 عورمك معناسنه مستعملدر قال قلد البدنة ادا علق بعنقها شیثا ليم اما ] هدی ( الاقلعداد ) اصعداد وزننده پردوزهه سير وسیاحت الك معناستذدر ‏ شال اقلعد ار جل اذا مضی على و حهه ف البلاد وصایح بك فیور جقلفق معناسنه در ۱ قال اقلعدت الشعر اذا اشتدت 0 ( فلقدنده ) فافلر۵ وشن محمه كفل | همصس‌ده بر 3 ره در ( انقمعدود ) قافك 0 و مك فحی و دالاث کم لد انسايكء و لقلری ۱ اکسهارنده قفادن وقری ا اوستنده واقع تومسعه بومری‌به دنور که

آدم آرقه‌سی اوزره با که اوراسی ره کور و قذالت ٥و‏ خر ننه یعنی کل درو دنور جي قاحد کلور وقذال ۱ کسه حقور ندن قواغه- وار حه بره دنور پس ودن مراد فولق طو زار ده اولان بوم جه ک کل ردر جوهری نوی قد ماده‌ستده ۱ ak‏ ر اباسی منظور فيهدر شارح در که ان حیان دج میرن زیاده‌سنه ذاهب

اولشدر ( القمد ) جد وزنشده اباء وعنع الك معناسته‌در که سوز طوتیوب س ركدلك ایل‌کدن عبار ندر بال 3 ارحل مدا هن الاب المایی اذا ای وعنع

ALE ERS‏ ای وس اس DL‏ وروی فسوی شتسد دبعم جف وم ACN OURO‏ e 5 erer‏ ج

ور خبر ایشده عل قول شراشده ر و مداوم اولق معناسنه در قال قدالر جل اذا ذا اقام از اوشی ( اقمد ) فا نله برادمك کردنی اوزون اواق عل قول | ك ردنی اوزون اولهرق اری وقالن اولق معناسنهدر قال قد الرحل دا اذا كان طویل العنق او كم الق فق طویل ( الاقد ) اجر وزنده آندن ا موشنده خداه دنور جراه وزنده وقد دنور عئل وزننده وقده دنور هأباه 1 وقدانبه داور ین و نشد ید دالله ( ويد ( عتل وزننده سب لبد القو ام اولان 1 د ره دشور قال و ۵ ای دد الا تعاظ ) القمد ) طمنل و حفیف دالله ۱ ( والقمد ) تشد ید دالله ( والقماد ( غاب وزنده ( والقمدود )تس تقو رز ۱ وزننده ( وانقمادی ) غ‌ایی وزننده ( والقمدان والقمداتی ) ضتینله وتشدیددالله || شدید علي فول غلوظ اولان که به دنور قال رحل تد وند وغاد وقدو دوقادی . 1 وخدان‌وقدای ای دید او غلیظ ( الاقاد) هم ونك کدمر له برنسنه به" یو سودیروب! ۲ شمق ھعثا سنه در قال اقد اليه اذا اط اليه عنقه‌وبرآدمه شبق وشهوت قلبه | 1 اباك معا سسنه در قال اقد الرحل اذا انعظ و بر نسنه ی آفقق معا ا 2 ۱ ۱ اقد الاء و غیره اذا ساله جوهری اقهد ماده سنی وراده ذ کر ایلکله وهم اباشدد ]|

) القمعد ) شمعل وزننده سول او نکو ومترد کسید دبنور که پرماده ضنده 3 ۱

۱ ۳

ج

با هرنقدر وسی مره سویلسه پروجهله نرم ورام اولن اوله شال لا

۳۹

ی

ار فان ٩۰۰‏ بح

۱ کشی به اطلاق او ور شال رحخل. قعدی وقعدية وجي وفعدة طععد ای کشنز | القعود والاضطعاع ( القعود ) صبور وزنده جوبانك ايش دوه سنه دنورک

هرحاحتی اجون اک توب اورایه وراه قوللندینی دوه‌دن عباردر فارسیده اک ۱ رخت دیرلر چئ اقمده کور وقعد کلور ضتینله وفعدان کور قافك کدمرله وقعاید کلور وقعو د دوه فسمندن فلوص وبکر ه دنور نی م‌به‌سنه بال او اجه د دار کوه: انه درا ویکر کج ارکك دوه ولوخ ابتداء ۱ ر کو به صاخ یات درشی دوه دینور تن ھر نه سنه بالخ او لڪه قدر امهات ۱ سا تدده قلوص قعوده مقابل اولق اوزره ووحهله مرس ومد رکه قاو ص سول دیشی دوه د رکه ادا که صاخ او له ۳ م به سنه وار حه قدر بعده ناقه

اطلاق او لنور وقعود شول از کك دوه‌در که اتداه رکو به صا اوله من هر به سنه وار حه قدر عده جل اطلاق اولاور وا مود اطلاق و پس i‏ قولی آناره عالف اولور ونی بش ياشتی کوب آلتجیبه کرهش دوهدر وقعود مطلق دوه كوشكنه دنور فصيل معناسنه ( القعودة ) هاله ( والقعدة ) عده | وزنده قعود اله معنای اولده مرادنږر وقعده اشکه اطلاق اولنور جار معناسنه | جی قعدات کلور ضتینله وقعده الك ايرنه اطلاق او لنور سرج معناسنه ودابهنك بالانه اطلاق او لور رحل معناسته ( الاقتعاد ) افتعال وزنده حوبان دو هنك | رای قعده ی ایش دوه‌سی ایدمك معناسنه‌در ال اقتعده اراعی اذا اذه فعدة ( القعید ) امبر وزنده قناداری هنوز دوزلوب اوجق درحه‌سنه وارمش حکرکیه دینور ودره اطلاق اولنور اب معناسنه ومنه قولهم قعیدك لفعلن کذا ای باييك ویو بینالعرب بین در وقعدك لفظی مقدر اقسم کله سیله منصو بدر وعر بار ۵ فعیدك الله وقعدك الله قولاری‌که قافك فعی وکر هدر پونلر قسم دکلدر بلکه استعء‌طاف واسترعحای تمن در زرا حواب قسم اله جاب د کلا ردر بلکه ونار | فعلل: دو‌قعنده منصوبلردر عر بارك عر اله فولاری کی که عرنك اله تعمبرا | منز لده‌درکه بن سیون اللهدن عر طویل نیاز ایدرم حق تعالی سکا اوزون [ عر احسان ۳ هار بونك کی قعيدك الله وفعدك اله فولاری قعدك اله تقدتریله سألت اله .ان حفظك, سبکنده‌در وومعنا حق تعالانك [ عن الهین وفن الشعال قعید ] قول شی‌شدن مأخوذدرکه اوراده قعید حافظ ونکهیان معناسته در بو مقامده ور سمه ترجه ایلدیکمږ ن بعض نهنك هامشنده و بعطنك دروننده م‌سومدر وحند سطر مرورنده وفعدل الله ويكسر وقعیدك اله نشدنك الله وقیل کانه قاعد | معك محفظه عليك اوععناه بصاحيك الذی هو صاحب کل جوی عباری واقع اولغله قول او له محا لفدر زرا قول ايده دی حواب اولیوب و مفهوی قسم د ر

۰ VIA

معناسی مراد اولغدیفنه کوره‌در که اسم موصول اولز الوم الا کلدزی ۳ | ايى ( القواعد ) قاعده‌نك جعیدر EF‏ وقواعد الهود ج قول سوت ارقو ری قانخه اطلاق او لورکه هود ج انلرك اوزرارینه ترکیب واستوار قانور | ( القعدى ( قافك ضعی وکسری وعیلك سکوییلر عاحر آدمه اطلاق اولور قال | رجل قعدی وقعدی ای عاحز ( قعید النسب ) سعید السب وزننده جد اکر نه | قریب الاباء اولان آدمه اطلاق اولورکه پدراری حر ندن اواغله جد اعلاسته |

و اسطه‌سی 31 او لور ) القعد د ( قنفذوز ننده ( والقعدد ( حند ب وزننده (والاقعد)

۱۳-4 زا‎ TEI

اجد وزننده ( والقعدود ) زنبور وزننده بونلژده فعید السب معناسته‌در يقال | رحل قعید السب و فعدد و قعدد واقعد وقعدود ای قر یب الاباء ء هن الد الا کر ۱ مترجم درکه ومناستله سندا عل صاحی اولان عاله قعید الاستاد اطلاق اولنور 1 وحه مذ کور او زره بده حد اک اه ود ز دك هیانه لرنده کان . احدادری ۱

مر بندن او لوب وآخر ۶ررنده ولد حاصل ابدلر یه بتا یوار 4 ات E‏ مو صل | اولان و اسطهرندن انك واسطه‌سی آز اونغ ۲ نلردن اقرب اولور کذلك سند | اعیل صاحی دی و ردعه او لور وسند اعل عند العلا بغایت معتر و عفطر در | بناء عليه اسلاق علاء سند اع محصیل احون بلاد بعیده‌به سير وسفر مشقتیی | مرتکب اولورلر ابدی وفقیر دی اساندة عدیده‌دن اجازتنامه له ائل ایکن سند | اعبی یل اجون جاز و عر بستانه سفر و توفیقه تعالی مدت عدیده دنبرو از دخلواهمر اولان مطلییه ظفر میدس اولشدر الد 4 على ذلك غار اجار نامه من ده ۱ ۳ اکرم مر أو حه ع صل الله عليه وس حطر لر ننه او وز اوح واسطه اه می اولور وحالا بین-۱!۱ متداول اولان ومربه‌در وسند اعلایی مشغل اولان اجازتنامةمر‌قوعزده اون الى واسطه ایه متصل اولور ووامام فز ری طر شیدرکة | مر بندن نجه مشایخ عظای متوی‌در از جله سکزجی درجه‌ده شب عبدالکرم | الفرغانى وز قرق سنه مر اواشدر کذاك او نجی مربە ده و لنان ی ین عار التلانى يوز قرق اوج سنه عبر اولشدر رجه اله عل شى ومشاشحه انمی | ( وقعدد ) قنفذ وزنده جد اعلاسنه بعيد الاياء اولان كيه اطلاق اولفغلة | ضد اولوز يقال رجل قعدد ای البعید الا باء وفورقق اولوب مکارمدن قعل اولان لثم وفرومایه شض اطلاق اولنور بقال هو قعدد ای جبان لئے قاعد عن الکارم وی ام وی شهرث اولان خامل کسیه اطلاق او ئور (,القعدی ) ۱ ( والقعدية ) فافلرك ضعی و کی وعیذلرك مسکوئیله ( والضجى ) ضادك ضعى | وکسری وجيك سکویله ونده هاانله طجعیه دشر ( والقعدة والضجعة) افك

وضادد عله همز وزننده | کتر اوقای او ورقوپ واعغله کذران ایدن شل: وکاهل

۱۲ ۰ ٩ رسد تست مت تست ال تست نک ی نت سکن تم سب اس ات سس د‎

اولمغه دنور شال ف وظیف العبر قعد ای. استرخاء ( القعدة ) فصاله نسوانه 0 حصوص بر کونه رکب اسعیدر هو دج و حفه کی و فا اجه ره دنور طنقسه معتاسته ( اة اقعدی وقوی ) جار هه اطلاق اولاور اوتور قالق قری دعکدر بقال داره ملؤة اة اقعدی وقوی ای بالامة ( القعاد ) غاب وزنده ( والاقعاد ) همرء‌نك ۱ کنر نم اولارق کوترماك علتنه دور که معاذ الله تعالی حرکتدن الیقور اقعاد فى الاضل مصدردر قال به قعاد واقعادای داء شعده وقعاد واقعادهم ,نك | کیل رمرض آدیدرکه دونك اویلقاری ا کسه‌سنده اولان قبا اتر نه عارض او لوب دوهی دصعقلر ره ماثل اندر ) اعد ( مکرم وزنده کوترم آدمد دتور | فارسیده زمیکیر. در ر ومقعد اصطلاح. عر‌و ضییندن اقعاد" عارض اولان شعره دش‌و زک ظز دتنده زاف واقع او له عل ڌول يتك ع‌وضندن برعلت سیل قوی نقص او لغش اوله بقال شعر مقعد و هو کل بت فیه زحاف اوما نقصت من عروضه قوة شارح دیرکه قول اول امام خلیل قولی در لکن اکثزی کب عر‌و ضده اقعادی ۶ رکا کین وع وط كنويع واختلافی له نصیص ایلدلر در ۱ و مقعد سلقده له امعیدر که صنعی أوقلره لاک کورمك ادی و متعد نسر بعیی [ کر کش دیدکری قوشك باو رز سه دنور ر TS‏ س ژوشنه دنورک برزهر ا " طعمه ایا صید اولنوب یلکلری بو لش اوله وشول تازه خاتون مه‌سنه دیور که بائقین اوئیوب فالفق اوله اقعاد اقامه معناسنهده کلکلد ظاهر ا وآندن مأخوذدر ۱ قال ندی مقعد ای ناهد سل ومقعد الانف بورنلرنك دلکلری کن اولان ۱ کثی ه دیتور قال رحل مقعد الانف اذا كانت ف مضربه سعة ( القعدات )

مکرمات وزنده قوربفه‌ره دنور ضفادغ معناسنه ول اسهرتتنی المقعدات ای ۱ الضفادع وه‌تلق قوشنك هنوز اوجنه بشلامش پاوریلرینه دنور ( القاعد) | اوزدك هاش خرما فداننه اطلاق اوور على قول ال شور اولان خرما اغاحنه | دیور قال فسیلة قاعلا اذا صسارلها حذع اوهی اللة الى الها اليد و قاعد | حبووانله طو رطلو حواله اطتلاق اولنور وولددن و حیضدن و معامله" زوحیه‌دن قالش خاونه اطلاق اولنور قال امرأة قاعد اذا قعدت عن الولد واطیض | والنوج مارم درك اشبو [ والقواعد من اللساء اللایی لاز جون نکاعا فليس خن جنا ح ] الاه کر هنی بطاوی الغاز اللائی قعدن عن ایض وال عبار مه ر تقسیر ابا رکذ سک ۳ فر ی ف وش لان اللام ف القواعد ن | اللای اواو صفها ةه عباریله فاء دخولی تعلیل اباشدر پس قول اول حدوث معناسی اراده او لندغنه هبیی او [ور اک کوره قواعد قاعده نك یی اولقلاز مدر هه حدوث مناي مراد اولندفنده م‌ضعه دیرر هاه وقول الى حدوث

معناسنه استعمال اولتور و منه قال حدد. سفر ه حت قعدت کآا حر به ای

صارت یعنی محاغتی اول رنبه‌ده ی مزراق یلان اولدی, و منه ۱ a RRS‏ ی بر الرح طابرة بد نوك لفطی هضر احفظ کله سیله. منصوبدر ( الاقعاد ) همزء‌نك کنیل اوتو رمق معناسنه‌در شال :افده اذا حعله قاعدا واونورن آدمك ون قدر قوی قاز مق على قول ص‌و به وادمیوب بر یوزینه قریب قازوب اوه رك ايلك معناسنهدر قال اقعد الب اذا حفرها قدر قعدة اوترکها على وجه الارض وم بنته برا الاء و برآدمه خدمت ايلك معناستنه استعمال اولنورکه معنا محدویی اقعا ادر قال اقعد فلا آذا خدمه وبرآدمك نفقه وموتنی کندی کسب واداره ايلك معناسنه مستعملدر تقال اقعد اباه اذا کفاه الکسب شار ح در که اقعاد اقامه معناستهده کلور قال اقعده ای اقامه ر بوذ کر اولنان قیام.معناسندن اولور ( القعد ) ميك وعیك فحیل مصدردرکه ذ کر اول دی ومقعد ومقعد» اسم مکان او لور اولورهجق بره دیئور ( القعدة ) قافك کبسرله بناء نوعدر لساعزده ۲ دن اوتوزش الله تعیمر اولئور قال هو حن القعدة وشال شعد قعدة الدب یعی ابو اونورشی کی او و رد وقعده. قاعد اولان کسه‌نك اوئوردینی مکاندن اخذ ایلدیی مقداره دور که او ورملق ورآدم او وره‌جنی بر تعبیر اولنور لکن اساسده طول اسان قاصد عبار تله مفسر اولله بر مذ کوره اک رمب ترجه اولندی وو معناده قافك فصیلرده جانز در وقعده برآدمك ال صکره ولد ادن ولدنه اطلاق اوللور که خاءه اولاددر مذ کر ومونی ومفرد وج مساو در شال هو وهی و هم قعد به ای‌آخر ولده ( ذوالقعدة ) قافك عى وکس یله شهور عریه‌دن بر شهرد اسعید رکه شوال عقنده کلور اشهر حرمددر شهر مذ کور حلولنده ع بر سفر و جدالدن قعود ایال رنه مبیی آنکله سییر ایلدیلر جعنده نو القعده دنور (القعد ) فعت: له جواد چ دینور امام على کرم اه وحهه حشی‌تلرینه تم 0 قعود اعدطز بنه مبتی اطلاق اولندی واول طافه‌نك رای و مذهبارنه الجاع اده

قعدی دینور اساسده قعد خوارجدن بزطافه اولق اوزره مرس ومدر که آمام ل به نصمرت اتدیلر وه ځاربه اتدیلر وقعد دفتر ودیوان سلاطین و امراده اسم ورمعلری اولیان یعنی علوفه خوار وموظف اولهان جاعته اطلاق اولورکه شپاه وعسکری ا ج اولناردر قال قوم قعد ای لا دیوان لهم و حرب وقتاله ونا وجهاده کین اوتوراق زمه‌سنه اطلاق اولور بقاڭ قوم قعد ای لاعضون ال القتال بو زر ده قحد قاع 1 جعیدر خدم وخادم کي وقعد مقرد اولور انسانك‌حس وفاذوره‌سنه اطلاق, اولتور ودوءنك‌بلاك ککر نده سستلك وکوشکلنك: |

درس سس سس سس سس سس سس ۱ ( القصود ) صبوز وزتده ودی ”موز ایلیکه علي قول معتدل اولانه دور ۱

1 Toy

تقال ع قصود ای “مین او دوه يعن وفوق المهازول ) القصيدة ( سفیه وزننده و دی ایلکلی "موز تاقه به و دکنکه دور ( الاقصاد.) همزء‌نك کسس له آیلان اوق طوقندینی ی همان قلدا یوب بر نده هلاك الك معناسسنه در يقال اقصد

السهم اذا اصاب فقتل مکانه وف الاساس اصده السعم واتصاد برکسه ی مز راقله:

پلا یط اورمق معناسنه‌در بقال افصد فلاا ادا طعنه ۶ حرط ده و یلان برکسه‌ی صوقدینی کی دفعی هلاك ابلك معناسنه در بقال اقصدته اليه اذا لدغته فقتلته ( القصدة ) معظمه وزنده دوء قسمته محصوص بر کونه داع و تفا اسمیدر که قو لقلر یه باصیاور ( القصد ) مکر

غل الفور وفات اه ش اوله( ألقصدة )مده وزننده سول خانو به دنو رک وجودی

e‏ واندای نام ۳ اولغله هر کورن آدعی غناك اندر أوله قال امرأة مقصدة.

ای عظی بامد" لب کل احد ووی برعقدار حه قصير اولان خانو به دنور تقال ۱ امرأة مقصدة ای الق ای القهس ۱ القاصد ( قر یت معناسنه مستي‌لدر قال سفر قاصد ای قر یب اعتدال معناس‌ندن مأخوذدر وعر بر با وین الاء ليل قاصدة

م وز ننده سول آد مه وا و از او لوب :

سب

دبرار هید السیر معذاسنه که دطو و دس , ركجهلك مرافه واز د عکدر ) القعود ) ٍ

| قافك یله ( والمقعد ) يك وعينك کر مدز "مین در عطلقا آولورنق نخلوش ت مها در عل ول قعو د اق اوزرندن اوورعق و حلوس یاتورکن پاخو:د "دهده ایکن قالثوب او ورعقتدن عبار ندر قول او له کوره توقر دن اشاعی به ولا به کوزه اساغیدن وقر ی به اتقالله او لور قال قعد ارحل قعو دا و مقعدا من الاب الاول اذا حلس او هو من القيام والمياوس هن الضيعة و من الشحود ویاء حر فياه هتعء‌دی او لور تقال قعد به اذا افعده و عو د قیام معناسنه کلکله ضد اولور يقال قعد الرجل اذا قام وقوش بره ویروب یاعق طولوبٍ او بر سنه بوش الق اس ۸ مس:عملد ر قال وعدت e‏ اذا a‏ ین 2 و عاد اخری و بر آدم جنك و خصومتده کنندی هبتاسنه کو جك معناس 44 استعمال او لور شال قود فلان ره اذااطاقه وراده راء تعد به احو ندر ور اسه حنك اعون اقرائی مه اتلك معناسنه استعمال اوور يقال قعد لحرب اذا هیاألها اقرانبا وفدان اوزدك بغلق معناسنه متتعملدر قال قعدت الفسیلة اذا صبار لها حذع "آی ساق وخالون ولد و حیضدن ومعامله؟ زوحیه دل قالق یا مستعملدر قال فعدث الرأ: اذصارت اعدا کاسیٌذ کر وقعود خانون طول اولق امه معنا نهد قال قعدت الرأة اذا آمت وقعد کله‌سی افعال ناقصه‌دن صار

اولان ار مو زونه سعر درز که عل فعناسنه در شعو ردن او لغله طبعك کال مدخل |

۱ وتمذیب اولقش متین و با كير و سعره دود کی و منقع ی 2 ات asma‏ ۰ سح î‏

15 راد اندر a‏ بسته مقطع دنور و دت الةصرد مسا علیب A‏ اولان یندرک |

۱۳*۹

و الط و متوله اغا جارك 7 و EE‏ بومشق داللر ند اطلاق اول FE EF‏ دنور جوع فان خه ومقیلان کی و «آبری ميشه اغاجلربنك کوزموسمنده ای چچکلر بنك طومور جقلفسنه على قول هر کو اغا جك ادا نابت او لدینی حینده ۳ باتك ظهور انلسنه دنور ( القصادة ) سعاده وزنده عورمكت معناسته دز يقال | قضد ابعر قصادة من اللاب اتفامسن ادا عم ( القصده ) قافك > ۱

سنه دن بر ار حه به دنور جن قصد کلور عئب وز ننده ) القصد )كف وزد 8 ( والقصید ( ۳ وژنده ( والاقصاد ) ههن نك دحرله قبر یق سیثه ذنور قال ۱ رخ افصد وقصید واقصاد ای مشکیس ساوج دی که وراده اقصاد حتدالاتش | R٠‏ جم وزی اوزره کلن اوزاندندر وسارر عندنده اجزاسته نسبتله مصوغ اولان | E f‏ جعدر وب اخلاق وقدر اعشار دی وییمه در انبی و ۱ اا شطرا اق تام و کامل اولوب واو ج بت و 1 ندن زیاده اوله على قول ۱ اون الی بیت ود زوده اوله حالا بتڻ الشعراء هاء اسیلر قصیده تعبهر ایتدکار در | لک ن حوهری قول اوزره قصید قصیده‌نك جع حاسیدر سفن وسفینه کی منرم | ۳ شعر میور اله بو مقصود قید ابدر اولغله قصیده اطلاق اولفشدر | ذ کر :اولان مو اصله" اییات معناسی دی اول مقصده عبیی در ند که صاحب معیاد | بو رععه بان انشدر قالدیکه طبع مستقم وع وض قوع احاعندن حاصل |

ered

س

وش دلیلدر وشعر ك انواعی واردر ست زی طم د ري ت۱۳ تارج ك ی فن ند نعده اولات_ محسنات معر وقدر ونلر4 ری صیده‌در که دد ادم | اه نطم او لثاندر کر اداء عندنده ج يدل زیا ده‌به اطلاق او شور ویعضا ‏ ۱ مطلعتده اخود او اخره فریب خلالنده تغزل" او لنون و کر ک که مرامه انتقال ۱ ایلکه مناسدت دا ادن معنایی مفید بر بتدر.] ندنصکر ماج که شام اغ

اراد از صکره دا ایلز ااکر دعي واناه جانا ا 1 3 ۱

ومرودج و ا ۳ ی ده

ایات سا تون رنکن وحودت طبعه تصادفله دلنشین اولور ته که دردد | 1 قصیده ده براولوربیت در الضعون انتبی * وفصید سموز ایلکه دور يقال أ جح قصید ای “عبن عل قول سوزدن دون اولانثه دور که وی ور اوق اولایدر وایلکلی ککه دینور قال عظم فصید ای 3 وقورءش اه دنور قال م قصید ای پانس وایلکلی معوز اقه‌به دینور بقال اد خا ن ا آق و وک دنور عصا معناستنه وسعوز ۳ دور واعال فکر و رو تلر ت ت ۱

القصود

۱۲۰

وزننده اوزون وپلو کردتی عظیم آدمه دینور موننده قشبنده دینور هابله قال رچل قشبند ای‌طویل‌عظی العنق ویقال امرأة قهبندة ظاهرا بودخی لغت اخرادن معریدر ( القشدة ) قافك کب له فهاق یاخود کرہ بای سویق اله و خرما اله طم " اولنوپ حلوا اولدقده دنه حوکن بوصه کې حو کندی به دنور وفشده روع سودلو بات آد بدر و وفته قياغه اخود کره واخنه دنور ( القعادة ) قافك یلد قشده الله معنای اولده م‌ادقدر,( القشد ) کشط وزننده ومر‌ادفیدرکه بر نسنهیی,

9 رك اوزرندن از اله ابدوپ اول سیی * اجق معناسنه در بقال وعد اذا تا ) a‏ ( فانكفحی و صادك سکو یله ول طوغری اولق استقامت طریق معناسنه‌در سار ح دب رکه فی الاصل و معناده مصدر در بعده و صف اوله‌رق استعمال اولفشدر بقال سپیل قصدای مستقم کویا که سالکث وجهة مقصدینه قصد اپدر ومنه وله تعای 1 وعل الله فصد السیل 1 واعقاد ايلك معناسته‌در قال ےد اليه اذا اعد ور نسنه به توجه وعم و آهنك ابلك معناسنه در قال قصده وله والید صدا من ا لباب الثای اذا امه ومعندلانه < EE‏ ابلك ی برادش‌ده وسط حاله رعایت ایدوب افر اطدن مجاست الك معناسنه در قال قصد فى الاس ضدافرط ای م #صاوز فيه اد ورضی بلتوسط وشاع قصاند منظومه نظمنده ایبای بری رنه مواصاتله اطاله الك معناسته‌در شقال قصد الشای اذا واصل عل القصاند وقصد وصف اولوربه و مندونه اعدرل اولان معتدل, وحودل کی نه دشیور ‏ شال رحل صد ای لس سيم ولا بصئیل و رشیی؟ قر مق وا 22 کو نه 1 او لور سه او سیون عل قول ار سبلرن ذبر مغه محصو صدر شال صد ای" اذا کیره بای وجه كان اولصف وعدل وداد ايلك معناسنه‌در قال قصد | الرجل اذا عدل و رکسیه برماده ضعننده زور و جبر ايلك معناسنه‌در بقال | قصد فلاا على الام اذا قسره شار ح سار سخه‌ری محوطه ابلشدر ( الاقتصاد ( | افتعال وزنده قصد کی اعتدال اوزره حر کت ايلك معناس نه در معتدل اولان ۱ | که اله ره راستی قصد ایدر يقال افتصد فى الاس ضد افرط عدم تفر بط نو که لازم کور واقتصاد اص قصاند منظومه‌س‌نده ایاق بری رنه وصل اله اطاله [ اكب معناسینه در بقال اقتصد الشاع اذا واصل عل القصاند ( القتصد ) مقتدر | وزنده ( والافعصد 1 معطم وزننده وحودی نه ابری ونه اجه اولان آ دمه دنور ۱ ) التقصيد ( شفعیل وزنده فصد کی پر نە ذبر مق خود زصفزدن فبر مق | معناسنه‌در قال قصد الفی" اذا کرم او با لصف ( الانقصاد والةصد اس e‏ | قمرلق معناستنه‌در قال انقصد ار و2صد اذا انكسم ( القصد ) دح ناه عوج اممیدر که موسی اغاجی وسجان a‏ دید کلری شر در و قصد الموج والارطتی سس سس سس

مت Km‏ نت هر ۳2

ا ا ی س س

ر 2

۱۲

ااشتاه اى ف شدنه و حدنه (القر دیدة) قاف ك کہ مر ل بك سوزاو صلت الکلام آدمهد تور بقال رجل قر دیدة ای صلب الکلام ودابه نك صم‌تنده اولان طولانی خطه دنور ار اصل رنکنه حالف او لور وکردمده معناسته درکاسیذ کروانسانك باشنه اطلاق اولور 1 وطاغك ەشنە دنور ) فرد ) زفر وزننده رمو ضعدر ) قردی ) سکری وزننده جزیر؛ ان رده برموضع آددر (القردية) عريه وزننده حاجزایلهمعدن‌قره بننده پرصو آدیدر ( ذوقرد ) فحن هدنه قر بنده پر مو ضعدر آنده نی اکرم صل اله عليه وس حضمر تر باك ضاغال ناقه‌لری رعی او لفغله کفار اعزایدن بر طاغه اغازه ایلدکار نده خردار اولار له اوژرار بنه‌غنا ابلدیار حو ذیقرد ععروفدر (القر صد) جع ر وز ده کسیکه دنو رکه صانك ابریسیدر قصری معناسنه فار‌سیده کقه دنور ( القرمد )جعفر وزنندء کنندو سل طلا اولنور اولان‌شیثهدنور زعفران وک ر کی و روع طاشه دینور که حاحا بار فلری اولور ا نشده تام بش دکد نصکر ه آنکله انیه بنا ابدراز امهات سار ده وکر ج یایدقلری طاش الله مفسمر‌در وقرمد آحر ایدرک خرف مطبو خدر رکیده طوغله تعببر اولنور مولنك والاخر قولى عظف تشر در وقرمد بر مو ضح آدندز ) القرميد ( قافك کم له ود طوغله به دنور ترکیّده کر ی دی دیور و فر میدارد به معناسته در که طو غل دن ا اس بو کار زه دنور واروبه E‏ اج کسنك دیشیسته دنور باخود ار و به ارده فیدر ) القرمود ) زبور